Правила поведінки

Правила поведінки здобувачів освіти

І. Загальні положення

 1. Правила поведінки здобувачів освіти регламентуються Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом закладу, іншими чинними нормативно-правовими актами.
 2. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців Київського Палацу дітей та юнацтва (далі – Палац) і є обов’язковими у всіх приміщеннях та на всіх територіях закладу, а також за межами Палацу під час освітнього процесу.

ІІ. Права та обов’язки здобувачів освіти 

 1. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» вихованці Палацу мають право на:
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування Палацу;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Палацу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • реєстрацію на інформаційних ресурсах та веб-платформах дистанційного навчання;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
 1. Вихованці Палацу зобов’язані: 
 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених програмою для відповідного рівня освіти;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися морально-етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; 
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Палацу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території Палацу;
 • діяти на благо Палацу, сприяти підвищенню його позитивного іміджу;
 • дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги); 
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

III. Загальні правила поведінки

 1. Вихованці Палацу:
 • повинні приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку занять, чистими і охайними, займати свої робочі місця, готувати все необхідне для заняття приладдя;
 • не можуть приносити на територію Палацу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові пристрої, вогненебезпечні речовини, спиртні напої, сигарети, наркотики;
 • вживати непристойні вирази і жести;
 • не можуть без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з Палацу та його території під час занять;
 • повинні проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших (поступатися дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам);
 • зобов’язані берегти майно Палацу, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна, дотримуватися чистоти і порядку на території закладу. 
 • не користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка, крім випадків використання його як засобу навчання;
 • не допускати фізичної конфронтації, залякування і знущання з інших учасників освітнього процесу.

IV. Поведінка на заняттях гуртків

 1. Під час заняття 
 • не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від справ розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються заняття гуртка;
 • необхідно піднімати руку, якщо здобувач освіти хоче запитати або відповісти на питання керівника гуртка;
 • відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань в коректній формі.

V. Поведінка на перервах

 1. Під час перерви здобувачі освіти:
 • зобов’язані підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • можуть вільно переміщатися Палацом, окрім тих місць, де вихованцям заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення), забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор; 
 • не мають права під час знаходження на території Палацу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих; 
 1. Забороняється:
 • штовхати один одного, кидати предметами і застосовувати фізичну силу;
 • тютюнопаління на території Палацу;
 • самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна;
 • заважати іншим, порушувати правила безпеки.

VІ. Прикінцеві положення.

 1. Здобувачам освіти Палацу забороняється під час занять та при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.
 2. За порушення Правил до вихованців Палацу можуть бути вжиті такі стягнення:
 • усне зауваження;
 • попереджувальна бесіда з вихованцем у присутності його батьків;
 • відшкодування батьками завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди;
 • виключення злісного порушника дисципліни з числа вихованців Палацу.
 1. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців Палацу і є обов’язковими для виконання при проведенні занять гуртків, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.